Pärast süvitsi minevat uurimistööd on ilmnenud, et TUIFly ja Thomson Airwaysi vahel sõlmitud lepingus on selge sõnaga kirjas, et mitmed olulised protsessid, sealhulgas reisijate turvalisus, kuuluvad piletimüüja TUIFly vastutusalasse. See tõik on oluline, sest hiljuti jõudis Euroopa Kohus järeldusele, et teatud juhtudel, kui lendu opereerib pileti müünud lennufirmast erinev ettevõte, võib siiski vastutuse tõrgete eest panna pileti müünud firma õlule, eeldusel, et teatud kindlad tingimused on täidetud. See seisukoht toetub peamiselt Euroopa Kohtu poolt hinnatud juhtumitele, mis näitavad selgelt, et lennufirmade vahelised pikaajalised wet lease tüüpi lepingud loovad aluse sellisele vastutusele.

Lisaks tõi kohtuotsus esile, et lennufirma, mis otsustab lendu jätkata ja selle planeerimisega tegeleb, loetakse endiselt aktiivseks lennuettevõtteks, vaatamata sellele, et see võib olla vastuolus termini üldkasutusliku tähendusega. Näiteks kui TUIFly reisija Wirth ja tema kolm kaaslast esitasid nõude otse lennuettevõttele Thomson Airways, mitte piletimüüjale TUIFly, oli nende põhjenduseks märkimisväärne hilinemine ja nõue rahalise kompensatsiooni saamiseks vastavalt regulatsioonile 261/2004. Kuigi Thomson Airways oli lennuki ja meeskonna TUIFly-le wet lease lepinguga üle andnud, nägid reisijad Thomson Airwaysi vea põhjustajana, sest tavapäraselt esitatakse nõuded lennufirmale, kes füüsiliselt lendu läbi viib.

Seejuures on oluline märkida, et kuigi Thomson Airways vastutas lennuki hoolduse ja meeskonna palkamise eest, näitab põhjalik uurimistöö, et TUIFly ja Thomson Airwaysi vaheline leping määratles selgelt, et mitmed kriitilised ülesanded, nagu reisijate turvalisus, pardateenused ja maapealne käsitlemine, pidid jääma TUIFly kohustuseks. See tähendab, et kuigi Thomson Airways tegeles piletite müügi ja kohtade reserveerimisega, oli TUIFly tegelikult see, kes täitis aktiivse lennuettevõtte rolli, kandes seega ka kõik operatiivsed kohustused reisijate ees.

Kohtuotsusest järeldub, et lennufirma, kelle vastu saab esitada õigusliku võlanõude, võib olenevalt lepingulistest suhetest erineda juhtumipõhiselt. See toob esile vajaduse reisijatel olla teadlikud mitte ainult lennufirmadest, kelle teenuseid nad kasutavad, aga ka peenematest lepingulistest suhetest, mis võivad mõjutada nende õigusi kompensatsioonile juhul, kui lendudega tekib probleeme.

Juriidika

Comments are closed.