Kasutustingimused

Kasutades Helpflighti teenuseid nõustud järgnevate tingimustega.

1. Mõisted

Neis tingimustes (edaspidi: Tingimused) on alltoodud terminitel järgnev tähendus:

1.1 Leping – Kliendi ja Helpflighti vaheline Leping, mis loetakse sõlmituks, kui Klient on allkirjastanud Volikirja. Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad Tingimused.

1.2 Helpflight – Helpflight OÜ, Eesti Vabariigis asutatud äriühing, mille registrijärgne asukoht on Peterburi tee 2, Tallinn 11415 (reg nr 12987905).

1.3 Volikiri – dokument, millega Klient kooskõlas Tingimustega annab Helpflightile õiguse ennast esindada Nõude osas.

1.4 Nõue – rahalise hüvitise nõue lennufirma vastu kooskõlas lennureisija õigusi reguleerivate õigusaktidega.

1.5 Klient – isik, kes on nende Tingimustega nõustunud.

1.6 Lennuhüvitis – rahasumma, mille lennufirma tasub Nõude rahuldamiseks ja mis tuleneb Helpflighti tegevusest seoses Nõudega.

1.7 Määrus 261/04 – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004, 11. veebruar 2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32004R0261.

2. Leping

2.1 Paludes Helpflightil menetleda oma Nõuet, nõustub Klient automaatselt ja samaaegselt nende Tingimustega.

2.2 Leping sõlmitakse vaid juhul, kui Helpflight nõustub Kliendi Nõuet menetlema. Helpflightil on õigus keelduda Nõude menetlemisest põhjuseid selgitamata. Kui Helpflight nõustub Kliendi Nõuet menetlema, palutakse kliendil allkirjastada Volikirja. Kui Klient on Volikirja allkirjastanud, on Leping Helpflighti ja Kliendi vahel sõlmitud.

2.3 Klient kinnitab, et Nõuet ei ole loovutatud kolmandatele isikutele ning et Kliendi ja lennufirma vahel ei ole sama Nõude osas pooleliolevat ega eelseisvat vaidlust.

2.4 Pärast Volikirja allkirjastamist ei tohi Klient kasutada Nõude sissenõudmiseks kolmandat isikut (näiteks teist Lennunõuete sissenõudmisega tegelevat ettevõtet) ega Nõuet kolmandale isikule loovutada. Olemasolevad kokkulepped (näiteks volitus teisele Lennunõuetega tegelevale ettevõttele) või loovutused tuleb üles öelda enne Volikirja allkirjastamist. Antud tingimuse rikkumisel peab Klient maksma leppetrahvi, mille suurus on 10% Nõude summast.

2.5 Kui Klient saab seoses Nõudega makse või muu hüvitise otse lennufirmalt pärast Lepingu sõlmimist, peab Klient sellest viivitamata teavitama Helpflighti.

2.6 Pärast Volikirja allkirjastamist on Klient kohustatud lõpetama läbirääkimised lennufirmaga ja suunama kõik lennufirmaga loodud otsekontaktid Helpflightile, et Helpflightil oleks võimalik saavutada parim võimalik tulemus.

2.7 Lepingu kehtivus lõpeb, kui:

i) Helpflight on saanud kätte Lennuhüvitise, lennufirma on selle Helpflightile täielikult tasunud ning kokkulepitud osa Lennuhüvitisest on kantud Kliendile.

ii) Helpflight on juhtumi põhjaliku analüüsi käigus kindlaks teinud, et Nõue on lootusetu, ja on teavitanud sellest Klienti.

2.8 Helpflight ei vastuta Lennuhüvitise summa suuruse ega Nõude aegumisest tuleneva kahju eest.

3. Teenuste kirjeldus

3.1 Helpflight esitab Kliendi Lennuhüvitise Nõude lennufirma vastu Määruse 261/2004 või muude lennureisija õigusi reguleerivate kehtivate õigusaktide alusel, mida kohaldatakse Kliendi konkreetsele lennureisile.

3.2 Lennuandmed ja -teabe võib esitada Helpflightile helpflight.com veebisaidi või e-posti kaudu. Pärast Nõude saamist kontrollib ja täpsustab Helpflight lennuteavet ja -andmeid. Kui kontrolli käigus selgub, et Nõude sissenõudmiseks on piisavalt lootust, teavitab Helpflight Klienti, et tema Nõue on vastu võetud, ja palub Kliendil allkirjastada Volikirja.

3.3 Pärast Kliendi allkirjastatud Volikirja kättesaamist esitab Helpflight asjassepuutuvale lennufirmale taotluse Nõude rahuldamiseks ning tegeleb kogu edasise protsessiga.

3.4 Kui lennufirma ei tasu Lennuhüvitist mõistliku aja jooksul ja kui on piisav alus arvata, et Nõude sissenõudmine kujuneb edukaks, võib Helpflight Nõudega pöörduda oma äranägemise järgi riiklikku tarbijakaitseametisse.

3.5 Kui lennufirma aksepteerib nõude, kantakse Lennuhüvitis Helpflighti pangakontole.

4. Tasud ja maksed

4.1 Helpfighti teenustasu on 30% Lennuhüvitisest. Helpflight arvestab nimetatud teenustasu maha tema pangakontole lennufirmalt laekunud maksest ning edastab ülejäänud Lennuhüvitise summa Kliendile selleks Kliendi poolt etteantud pangakontole.

4.2 Kui Lennuhüvitis tasutakse otse Kliendi pangakontole, esitab HelpFlight Kliendile arve, mille alusel on Klient kohustatud 30% Lennuhüvitise suurusest tasuma teenustasuna Helpflightile.

4.2 Kui Klient pärast mitut meeldetuletust ei saada õiget teavet või ei esita teavet, mida on vaja Lennuhüvitise kokkulepitud osa tasumiseks Kliendile, siis on Helpflightil õigus jätta endale Lennuhüvitise osa, mis vastasel korral oleks kantud Kliendile.

4.3 Kui Helpflight on tasunud kokkulepitud Lennuhüvitise kooskõlas Kliendi juhiste ja valitud meetodiga, siis ei vastuta Helpflight mõju eest, mis tuleneb sellest, et klient on andnud valed pangaandmed, vale aadressi vms (mh kui lennuhüvitis tasutakse valele saajale). Kui Lennuhüvitis on Kliendi süül tasutud valele saajale, ei ole Helpflight kohustatud seda aktiivselt tagasi nõudma.

4.4 Saabuva ja väljuva makse vahelise aja eest intressi nõuda ei saa. Helpflightil on õigus jätta endale lennufirmalt saadud intress.

4.5 Helpflight ei vastuta hüvitise, kahju ega muu sarnase eest, kui Helpflightil ei ole võimalik teha kliendile ülekannet temast sõltumatutel asjaoludel, mh streigi, töösulu, töövaidluse, loodusõnnetuse, sõja, mässu, rahvarahutuse, pahatahtliku kahju, seaduse või valitsuse korralduse, eeskirja, määruse või direktiivi, õnnetuse, tehase või masina rikke, tulekahju, üleujutuse või tormi tõttu.

5. Andmekaitse

Helpflight kasutab Kliendi esitatud isikuandmeid vaid selleks, et Nõuet Lepingu kohaselt sisse nõuda, ning kooskõlas kõigi privaatsus- ja andmekaitseseadustega. Klient avaldab Helpflightile isikuandmed isikuandmete kaitse seaduse ja muude kohalduvate andmekaitseseaduste alusel ning annab Helpflightile seejuures sõnaselge nõusoleku töödelda avaldatud isikuandmeid ja kasutada neid Lepingu kontekstis.

Helpflight edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult alltoodud tingimustel:

i) kui Klient on andnud selleks nõusoleku;

ii) kui seda tehakse eesmärgil, mis on otseselt seotud algse eesmärgiga, milleks isikuandmeid koguti;

iii) kui see on vajalik Kliendiga sõlmitud lepingu ettevalmistamiseks, läbirääkimisteks ja täitmiseks;

iv) kui vastav kohustus tuleneb õigusaktist, haldusaktist või kohtulahendist;

v) kui see on vajalik õiguslike nõuete kindlakstegemiseks või kaitsmiseks kohtumenetluses;

vi) kui see on vajalik väärkasutuse või muu ebaseadusliku tegevuse (nt tahtliku ründe) ennetamiseks, et tagada andmete turvalisus.

6. Andmed ja teave Kliendilt

6.1 Helpflighti taotlusel esitab Klient talle kõik andmed, mida on vaja Lepingu täitmiseks. Klient kinnitab, et esitatud andmed on õiged, täielikud ja tõesed.

6.2 Klient kohustub täielikult hüvitama Helpflightile kõik kolmandate isikute nõuded, mis tulenevad Kliendi poolt esitatud ebaõigete andmete tagajärjel või tema poolt toimepandud pettusest.

6.3 Ebaõigete andmete esitamise või pettuse korral on Helpflightil õigus Leping viivitamata üles öelda. Lepingu ülesütlemisel kooskõlas selle punktiga ei ole Kliendil õigust mingile hüvitisele.

7. Helpflighti vastutuse piirang

Helpflighti vastutus Kliendi ees ei ületa mingil juhul Helpflightile loovutatud Nõude väärtust.

8. Lõppsätted

8.1 Helpflightil on õigus igal ajal muuta neid Tingimusi ning kehtestada lisatingimusi eelneva etteteatamiseta.

8.2 Nendele Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Tingimustest, Volikirjast ja Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

8.3 Kui Tingimuste säte osutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või kui seda ei ole võimalik jõustada, siis ei mõjuta see mingil viisil ülejäänud sätete kehtivust.

Uuendatud: 28.12.2021


Eelmine lehekülg Järgmine lehekülg