Lietošanas noteikumi

Izmantojot HelpFlight pakalpojumus, piekrīti šādiem noteikumiem.

1. Jēdzieni

Šajos noteikumos (turpmāk – Noteikumi) minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

 1. 1.1 Līgums – Līgums starp Klientu un Helpflight, kas tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Klients ir parakstījis Pilnvaru. Līguma neatņemama daļa ir šie Noteikumi.
 2. 1.2 Helpflight – Helpflight OÜ, Igaunijas Republikā nodibināta komercsabiedrība, kā reģistrētā atrašanās vieta ir Katusepapi 6, Tallina 11412 (reģ. Nr. 12987905).
 3. 1.3 Pilnvara – dokuments, ar ko Klients saskaņā ar Noteikumiem nodod Helpflight tiesības pārstāvēt sevi attiecībā uz Prasījumu.
 4. 1.4 Prasījums – naudas kompensācijas prasījums pret aviokompāniju saskaņā ar aviopasažiera tiesības regulējošajiem tiesību aktiem.
 5. 1.5 Klients – persona, kas ir piekritusi Noteikumiem.
 6. 1.6 Lidojuma kompensācija – naudas summa, kuru aviokompānija apmaksā Prasījuma apmierināšanai un kas izriet no Helpflight darbības saistībā ar Prasījumu.
 7. 1.7 Regula 261/04 – Eiropas Parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 261/2004, 2004. gada 11. februāris, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32004R0261.

2. Līgums

 1. 2.1 Lūdzot Helpflight izskatīt savu Prasījumu, Klients automātiski un vienlaicīgi piekrīt šiem Noteikumiem.
 2. 2.2 Līgums tiek noslēgts tikai tādā gadījumā, ja Helpflight piekrīt izskatīt Klienta prasījumu. Helpflight ir tiesības atteikties no Prasījuma izskatīšanas, nepaskaidrojot iemeslus. Ja Helpflight piekrīt izskatīt Klienta Prasījumu, lūdz klientam parakstīt Pilnvaru. Kad Klients ir parakstījis Pilnvaru, Līgums starp Helpflight un Klientu ir noslēgts.
 3. 2.3 Klients apstiprina, ka Prasījums nav nodots trešajām personām un starp Klientu un aviokompāniju nav iesākta vai paredzama strīda par Prasījumu.
 4. 2.4 Pēc Pilnvaras parakstīšanas Klients nedrīkst izmantot trešās personas Prasījuma piedzīšanai, ne arī nodot Prasījumu trešajai personai. Esošās vienošanās vai cedējumi jāuzsaka pirms Pilnvaras parakstīšanas. Saskaņā ar šo punktu, pārkāpuma gadījumā Klients maksā līgumsodu 10% no Prasījuma summas.
 5. 2.5 Ja Klients saistībā ar Prasījumu pēc Līguma noslēgšanas saņem maksājumu vai citu kompensāciju tieši no aviokompānijas, Klientam par to nekavējoties jāinformē Helpflight.
 6. 2.6 Pēc Pilnvaras parakstīšanas Klientam ir pienākums izbeigt sarunas ar aviokompāniju un novirzīt visus ar aviokompāniju izveidotos tiešos kontaktus Helpflight, lai Helpflight būtu iespēja sasniegt vislabāko iespējamo rezultātu.
 7. 2.8 Līgums beidzas, ja:
  1. i) Helpflight ir saņēmis Lidojuma kompensāciju, aviokompānija ir to pilnībā apmaksājusi Helpflight un norunātā Lidojuma kompensācijas daļa ir pārskaitīta Klientam.
  2. ii) Helpflight rūpīgas gadījuma analīzes gaitā ir noskaidrojis, ka Prasījums ir bezcerīgs, un informējis par to Klientu.
 8. 2.9 Helpflight neatbild par Lidojuma kompensācijas summas apmēru, ne arī par no Prasījuma noilguma izrietošiem zaudējumiem.

3. Pakalpojumu apraksts

 1. 3.1 Helpflight iesniedz Klienta Lidojuma kompensācijas Prasījumu pret aviokompāniju uz Regulas 261/2004 vai citu spēkā esošu tiesību aktu, kas regulē aviopasažieru tiesības, pamata, kas tiek piemēroti konkrētajam Klienta avioreisam.
 2. 3.2 Lidojuma datus un informāciju par to uzņēmumam Helpflight var iesniegt, izmantojot interneta vietni helpflight.com vai elektronisko pastu. Pēc Prasījuma saņemšanas Helpflight pārbauda un precizē informāciju par lidojumu un tā datus. Ja pārbaudes laikā noskaidrojas, ka ir pietiekamas cerības piedzīt Prasījumu, Helpflight informē Klientu, ka viņa Prasījums ir pieņemts un lūdz Klientam parakstīt Pilnvaru.
 3. 3.3 Pēc Klienta parakstītas Pilnvaras saņemšanas Helpflight iesniedz pieteikumu atbilstošajai aviokompānijai Prasījuma apmierināšanai, kā arī nodarbojas ar visu turpmāko procesu.
 4. 3.4 Ja aviokompānija neapmaksā Lidojuma kompensāciju saprātīgā laika posmā un ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Prasījuma piedzīšana būs veiksmīga, Helpflight var ar Prasījumu vērsties nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības dienestā pēc saviem ieskatiem.
 5. 3.5 Ja aviokompānija prasījumu akceptē, Lidojuma kompensācija tiek pārskaitīta uz Helpflight bankas kontu.

4. Atlīdzības un maksājumi

 1. 4.1 Helpflight pakalpojuma atlīdzība ir 30% no Lidojuma kompensācijas. Helpflight minēto pakalpojuma atlīdzību atskaita no tā bankas kontā saņemtā maksājuma no aviokompānijas un atlikušo Lidojuma kompensācijas summu pārskaita Klientam uz Klienta norādīto bankas kontu.
 2. 4.2 Ja Lidojuma kompensācija tiek pārskaitīta tieši uz Klienta bankas kontu, HelpFlight iesniedz Klientam rēķinu, uz kā pamata Klientam ir pienākums 30% no Lidojuma kompensācijas summas samaksāt Helpflight kā pakalpojuma atlīdzību.
 3. 4.3 Ja Klients pēc vairākiem atgādinājumiem neiesniedz pareizu informāciju vai nesniedz informāciju, kas ir nepieciešama, lai samaksātu Klientam norunāto Lidojuma kompensācijas daļu, Helpflight ir tiesības paturēt sev Lidojuma kompensācijas daļu, kas pretējā gadījumā būtu pārskaitīta Klientam.
 4. 4.4 Ja Helpflight ir samaksājis norunāto Lidojuma kompensāciju saskaņā ar Klienta norādījumiem un izvēlēto metodi, Helpflight neatbild par sekām, kuras izraisa tas, ka klients ir sniedzis nepareizus bankas datus, nepareizu adresi v. tml. (t. sk., ja lidojuma kompensācija tiek samaksāta nepareizam saņēmējam). Ja Lidojuma kompensācija Klienta vainas dēļ ir samaksāta nepareizam saņēmējam, Helpflight nav pienākuma to aktīvi atprasīt.
 5. 4.5 Par laiku starp saņemto un izejošo maksājumu procentus pieprasīt nevar. Helpflight ir tiesības paturēt no aviokompānijas saņemtos procentus.
 6. 4.6 Helpflight neatbild par kompensāciju, kaitējumu vai citu līdzīgu, ja Helpflight nav iespējams veikt pārskaitījumu klientam no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, t. sk. streika, lokauta, darba strīda, dabas katastrofas, kara, sacelšanās, tautas nemieru, ļaunprātīga kaitējuma, likuma vai valdības rīkojuma, noteikumu, regulas vai direktīvas, negadījuma, rūpnīcas vai mašīnas bojājuma, ugunsgrēka, plūdu vai vētras dēļ.

5. Datu aizsardzība

 1. Helpflight izmanto Klienta iesniegtos personas datus tikai tam, lai piedzītu Prasījumu saskaņā ar Līgumu, kā arī saskaņā ar visiem privātuma un datu aizsardzības likumiem. Klients paziņo Helpflight personas datus uz personas datu aizsardzības likuma un citu piemērojamo datu aizsardzības likumu pamata, kā arī sniedz Helpflight skaidru piekrišanu apstrādāt paziņotos personas datus un izmantot tos Līguma kontekstā.
 2. Helpflight nodod personas datus trešajām personām tikai ar šādiem nosacījumiem:
  1. i) ja Klients ir sniedzis piekrišanu;
  2. ii) ja tas tiek darīts ar mērķi, kas ir tieši saistīts ar sākotnējo mērķi, kuram tika savākti personas dati;
  3. iii) ja tas ir nepieciešams ar Klientu noslēgtā līguma sagatavošanai, pārrunāšanai un izpildei;
  4. iv) ja atbilstošais pienākums izriet no tiesību akta, administratīvā akta vai tiesas nolēmuma;
  5. v) ja tas ir nepieciešams tiesisko prasījumu noskaidrošanai vai aizsardzībai tiesas procesā;
  6. vi) ja tas ir nepieciešams nepareizas lietošanas vai citas nelikumīgas darbības (piem., tīša uzbrukuma) novēršanai, lai nodrošinātu datu drošību.

6. Dati un informācija no Klienta

 1. 6.1 Pēc Helpflight pieteikuma Klients iesniedz tam visus datus, kas ir nepieciešami Līguma izpildei. Klients apstiprina, ka iesniegtie dati ir pareizi, pilnīgi un patiesi.
 2. 6.2 Klients apņemas pilnībā kompensēt Helpflight visu trešo personu prasījumus, kas rodas Klienta iesniegto nepareizo datu rezultātā vai viņa veiktas krāpšanas dēļ.
 3. 6.3 Nepareizu datu iesniegšanas vai krāpšanas gadījumā Helpflight ir tiesības nekavējoties uzteikt Līgumu. Uzsakot Līgumu saskaņā ar šo punktu, Klientam nav tiesību ne uz kādu kompensāciju.

7. Helpflight atbildības ierobežojums

 1. Helpflight atbildība pret Klientu nekādā gadījumā nepārsniedz Helpflight cedētā Prasījuma vērtību.

8. Beigu nosacījumi

 1. 8.1 Helpflight ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus un ieviest papildu noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma.
 2. 8.2 Šiem Noteikumiem piemēro Igaunijas Republikas tiesības. No Noteikumiem, Pilnvaras un Līguma izrietošus strīdus risina Harju Apriņķa tiesā.
 3. 8.3 Ja Noteikuma norma izrādās spēkā neesoša, nelikumīga, vai arī to nav iespējams piemērot, tas nekādā veidā neietekmē pārējo normu spēkā esamību.

Atjaunināts: 28.12.2017