Naudojimo sąlygos

Naudodami bendrovės „Helpflight“ paslaugas, sutinkate su šiomis sąlygomis.

1. Sąvokos

Šios sąlygose (toliau: „Sąlygos“) naudojami terminai turi šią reikšmę:

 1. 1.1 Sutartis - tarp Kliento ir bendrovės „Helpflight“ sudaryta sutartis, kuri laikoma sudaryta, kai Klientas pasirašo įgaliojimą. Neatskiriama Sutarties dalis yra šios Sąlygos.
 2. 1.2 „Helpflight“ - bendrovė „Helpflight OÜ“, Estijos Respublikoje įsteigta įmonė, registruotos buveinės adresas: Katusepapi 6, Talinas 11412 (reg. Nr. 12987905).
 3. 1.3 Įgaliojimas - dokumentas, kuriuo Klientas pagal Sąlygas suteikia bendrovei „Helpflight“ teisę atstovauti Klientą pateikiant Reikalavimą.
 4. 1.4 Reikalavimas - piniginis reikalavimas prieš skrydžių bendrovę, remiantis oro keleivio teises reguliuojančiais teisės aktais.
 5. 1.5 Klientas - su minėtomis Sąlygomis sutikęs asmuo..
 6. 1.6 Skrydžio kompensacija - pinigų suma, kurią skrydžių bendrovė sumoka Reikalavimui patenkinti ir yra susijusi su bendrovės „Helpflight“ veikla administruojant Reikalavimą.
 7. 1.7 Reglamentas 261/2004 - 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32004R0261.

2. Sutartis

 1. 2.1 Pateikdamas prašymą bendrovei „Helpflight“ administruoti savo Reikalavimą, Klientas sutinka su šiomis Sąlygomis.
 2. 2.2 Sutartis yra sudaroma tik tuo atveju, jeigu bendrovė „Helpflight“ sutiko administruoti Kliento Reikalavimą. Bendrovė „Helpflight“ turi teisę atsisakyti administruoti Reikalavimą nepateikdama priežasčių. Jeigu „Helpflight“ sutiko administruoti Kliento Reikalavimą, klientas prašomas pasirašyti Įgaliojimą. Klientui pasirašius Įgaliojimą laikoma, kad Sutartis tarp bendrovės „Helpflight“ ir Kliento yra sudaryta.
 3. 2.3 Klientas patvirtina, kad Reikalavimas nėra perleistas tretiesiems asmenims ir kad tarp Kliento ir skrydžių bendrovės nėra įpusėto ginčo dėl minėto Reikalavimo.
 4. 2.4 Pasirašęs Įgaliojimą Klientas negali naudoti Reikalavimui patenkinti trečiųjų asmenų paslaugų ir tretiesiems asmenims perleisti Reikalavimo. Esami susitarimai ir perleidimai turi būti panaikinti prieš pasirašant Įgaliojimą. Šios sąlygos pažeidimo atveju, Klientas privalo sumokėti baudą pagal Sutartį, lygią 10% skundo dydžiui.
 5. 2.5 Jeigu Klientas po Sutarties sudarymo iš skrydžių bendrovės gauna su Reikalavimu susijusį mokėjimą arba kompensaciją, apie tai Klientas privalo nedelsdamas pranešti bendrovei „Helpflight“.
 6. 2.6 Pasirašęs Įgaliojimą Klientas privalo nutraukti derybas su skrydžių bendrove ir visą su skrydžių bendrove susijusį tiesioginį bendravimą perduoti bendrovei „Helpflight“, kad bendrovė „Helpflight“ galėtų pasiekti geriausią įmanomą rezultatą.
 7. 2.7 Sutartis nustoja galioti, kai:
  1. i) Bendrovė „Helpflight“ gauna su skrydžiu susijusią kompensaciją, skrydžių bendrovė visiškai atsiskaitė su bendrove „Helpflight“ ir sutarta skrydžiu susijusios kompensacijos dalis yra pervesta Klientui.
  2. ii) Bendrovė „Helpflight“ išsamiai išanalizavusi įvykį nustatė, kad Reikalavimas yra beviltiškas ir pranešė apie tai Klientui.
 8. 2.8 Bendrovė „Helpflight“ neatsako už skrydį susijusios kompensacijos dydį ir už Reikalavimo senaties terminu susijusią žalą.

3. Paslaugų aprašymas

 1. 3.1 Bendrovė „Helpflight“ atstovauja Klientą pateikiant su skrydžiu susijusį Reikalavimą prieš skrydžių bendrovę Reglamento (EB) Nr. 261/2004 ir kitų oro keleivių teises reguliuojančių teisės aktų pagrindu, kurie yra taikomi konkrečiam Kliento oro reisui.
 2. 3.2 Skrydžio duomenis ir susijusią informaciją „Helpflight“ galima perduoti per interneto svetainę arba el. paštu. Gavusi Reikalavimą, bendrovė „Helpflight“ patikrina ir patikslina skrydžio informaciją bei duomenis. Jeigu patikrinimo metu paaiškėja, kad yra pakankamas pagrindas Reikalavimui patenkinti, bendrovė „Helpflight“ praneša Klientui, kad jo reikalavimas yra priimtas ir paprašo Kliento pasirašyti Įgaliojimą.
 3. 3.3 Gavusi Kliento pasirašytą Įgaliojimą, bendrovė „Helpflight“ pateikia susijusiai skrydžių bendrovei prašymą Reikalavimui patenkinti ir užsiima tolesniu administravimu.
 4. 3.4 Jeigu skrydžių bendrovė per tam tikrą laikotarpį nesumoka Kompensacijos ir jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad Reikalavimo išieškojimas bus patenkintas, bendrovė „Helpflight“ savo nuožiūra gali su Reikalavimu kreiptis į valstybinę Vartotojų apsaugos tarnybą.
 5. 3.5 Jeigu skrydžių bendrovė akcentuoja Reikalavimą, Kompensacija yra pervedama į bendrovės „Helpflight“ banko sąskaitą.

4. Mokėjimai ir mokesčiai

 1. 4.1 Bendrovės „Helpflight“ paslaugos mokestis yra 30 proc. nuo Kompensacijos sumos. Bendrovė „Helpflight“ nuo skrydžių bendrovės pervestos sumos atskaičiuoja minėtą paslaugos mokestį, o likusią Kompensacijos sumą perveda Klientui į Kliento nurodytą banko sąskaitą.
 2. 4.2 Jeigu Kompensacija yra mokama tiesiai į Kliento banko sąskaitą, bendrovė „Helpflight“ pateikia Klientui sąskaitą, kurios pagrindu Klientas privalo 30 proc. Kompensacijos sumos sumokėti bendrovei „Helpflight“ kaip mokestį už paslaugą.
 3. 4.3 Jeigu Klientas po kelių priminimų nepateikia teisingos informacijos arba nepateikia informacijos, kuri yra reikalinga sutartos Kompensacijos daliai sumokėti Klientui, bendrovė „Helpflight“ turi teisę sau pasilikti Kompensacijos dalį, kuri kitu atveju būtų pervesta Klientui.
 4. 4.4 Jeigu bendrovė „Helpflight“ sumokėjo sutartą Kompensaciją pagal Kliento nurodymus ir pasirinktą būdą, bendrovė „Helpflight“ neatsako už tai, kad Klientas pateikė neteisingus banko sąskaitos duomenis, neteisingą adresą ar pan. (pvz., jeigu Kompensacija sumokama ne tam asmeniui). Jeigu Kompensacija dėl Kliento kaltės yra sumokama kitam asmeniui, bendrovė „Helpflight“ neprivalo jos aktyviai reikalauti.
 5. 4.5 Už gaunamo ir išmokėto mokėjimo laiko skirtumą palūkanų reikalauti negalima. Bendrovė „Helpflight“ turi teisę pasilikti iš skrydžių bendrovės gautas palūkanas.
 6. 4.6 Bendrovė „Helpflight“ neatsako už kompensaciją, žalą ir pan., jeigu bendrovė „Helpflight“ negali padaryti Klientui pavedimo dėl nuo jos nepriklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, streiko, lokautų, darbo ginčų, stichinės nelaimės, karo, sukilimo, neramumų, neteisėtos žalos, įstatymo arba vyriausybės nutarimo, taisyklių, nutarties ar direktyvos, nelaimingo atsitikimo, gamyklos ar įrangos sutrikimo, gaisro, potvynio arba uragano.

5. Duomenų apsauga

 1. Bendrovė „Helpflight“ Kliento pateiktus asmens duomenis naudoja tik Reikalavimui pagal Sutarties nuostatas patenkinti ir atsižvelgdama į visus privatumo ir duomenų apsaugos įstatymus. Klientas asmens duomenis bendrovė „Helpflight“ pateikia asmens duomenų apsaugos įstatymo ir kitų taikomų duomenų apsaugos įstatymų pagrindu ir suteikia bendrovei „Helpflight“ aiškų sutikimą tvarkyti perduotus asmens duomenis ir naudoti juos Sutarčiai vykdyti.
 2. Bendrovė „Helpflight“ perduoda asmens duomenis tretiesiems asmenims tik toliau nurodytomis sąlygomis:
  1. i) jeigu Klientas davė tam sutikimą;;
  2. ii) jeigu tai daroma su tikslu, kuris yra tiesiogiai susijęs su pradiniu tikslu, kuriuo asmens duomenys buvo renkami;
  3. iii) jeigu to reikia su Klientu sudarytai sutarčiai parengti, deryboms arba vykdymui;
  4. iv) jeigu atitinkama prievolė yra nurodyta teisės, administraciniame akte arba teismo sprendime;
  5. v) jeigu to reikia nustatyti teisinius reikalavimus arba jų apsaugai teismo procese;
  6. vi) jeigu to reikia užtverti netinkamą arba kitokią neteisėtą veiklą (pavyzdžiui, tyčinį išpuolį), kad būtų užtikrintas duomenų saugumas.

6. Duomenys ir Kliento suteikta informacija

 1. 6.1 Paprašius bendrovei „Helpflight“, Klientas pateikia jai visus duomenis, kurie yra reikalingi Sutarčiai vykdyti. Klientas patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi, pilni ir tikri.
 2. 6.2 Klientas sutinka visiškai atlyginti bendrovei „Helpflight“ visus trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su Kliento pateiktais neteisingais duomenimis arba jo įvykdytu sukčiavimu.
 3. 6.3 Paaiškėjus, kad pateikti duomenys yra neteisingi arba sukčiavimo atveju, bendrovė „Helpflight“ turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį. Jeigu Sutartis nutraukiama remiantis šiuo punktu, Klientas neturi teisės gauti jokios kompensacijos.

7. Bendrovės „Helpflight“ atsakomybės apribojimas

 1. Bendrovės „Helpflight“ atsakomybė prieš klientą jokiu būdu neviršija bendrovei „Helpflight“ perleisto Reikalavimo vertės.

8. Baigiamosios nuostatos

 1. 8.1 Bendrovė „Helpflight“ bet kuriuo metu iš anksto nepranešusi gali pakeisti šias Sąlygas ir taikyti papildomas sąlygas.
 2. 8.2 Šioms Sąlygoms yra taikoma Estijos Respublikos teisė. Su Sąlygomis, Įgaliojimu ir Sutartimi susiję ginčai yra sprendžiami Harju apylinkės teisme.
 3. 8.3 Jeigu kuri Sąlygų nuostata tampa negaliojančia, neteisėta arba jos neįmanoma įvykdyti, likusios nuostatos lieka galioti.

Atnaujinta: 25.04.2019