Käyttöehdot

Käyttäessäsi Helpflightin palveluja hyväksyt seuraavat ehdot.

1. Käsitteet

Näissä käyttöehdoissa (jäljempänä ”ehdot”) käytetään seuraavia termejä seuraavassa merkityksessä:

 1. 1.1 Sopimus - asiakkaan ja Helpflightin välinen sopimus, joka katsotaan tehdyksi, jos asiakas on allekirjoittanut saatavan siirtokirjan. Sopimuksen olennaisena ainesosana ovat nämä ehdot.
 2. 1.2 Helpflight - Helpflight OÜ, Viron Kaupparekisteriin merkitty yhtiö, jonka virallinen osoite on Katusepapi 6, 11412 Tallinna (rek.nro 12987905).
 3. 1.3 Saatavan siirtokirja (jäljempänä myös ”SSK”) - asiakirja, jolla asiakas näiden ehtojen mukaisesti siirtää saatavansa peruuttamattomasti Helpflightille.
 4. 1.4 Saatava - lentomatkustajan oikeuksia koskevien säädösten mukaisesti lentoyhtiöltä haettava rahallinen korvaus.
 5. 1.5 Asiakas - henkilö, joka on hyväksynyt nämä ehdot.
 6. 1.6 Lentokorvaus - rahamäärä, jolla lentoyhtiö maksaa saatavan ja joka johtuu Helpflightin toiminnasta saatavaa haettaessa.
 7. 1.7 Asetus 261/04 - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11. päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32004R0261.

2. Sopimus

 1. 2.1 Pyytämällä Helpflightia käsittelemään saatavansa asiakas hyväksyy automaattisesti ja samanaikaisesti nämä ehdot.
 2. 2.2 Sopimus tehdään vain silloin, jos Helpflight suostuu käsittelemään asiakkaan saatavaa. Helpflightilla on oikeus kieltäytyä käsittelemästä saatavaa kertomatta kieltäytymisen syitä. Jos Helpflight suostuu käsittelemään asiakkaan saatavan, asiakasta pyydetään allekirjoittamaan saatavan siirtokirja. Jos asiakas on allekirjoittanut SSK:n, sopimus Helpflightin ja asiakkaan kesken onkin tehty.
 3. 2.3 Asiakas ymmärtää, että Helpflight hakee vain lentokorvausta. Asiakas ymmärtää, että Helpflight ei hyväksy lentokorvauksena matkasekkejä tai muita palveluja, joten lentoyhtiön sellaista tarjousta pidetään maksamisesta kieltäytymisenä.
 4. 2.4 Asiakas vakuuttaa, ettei saatavaa ole siirretty kolmansille osapuolille ja ettei asiakkaan ja lentoyhtiön välillä ole samaa saatavaa koskevaa meneillään olevaa tai tulevaa kiistaa.
 5. 2.5 Saatavan siirtokirjan allekirjoittamisen jälkeen asiakas ei saa käyttää saatavan perintää varten kolmatta osapuolta tai siirtää saatavaa kolmannelle osapuolelle. Mahdolliset muut saatavan perintäsopimukset tai siirrot tulee sanoa irti ennen saatavan siirtokirjan allekirjoittamista.
 6. 2.6 Jos asiakas saa saatavaan liittyvän maksusuorituksen tai muun korvauksen suoraan lentoyhtiöltä sopimuksen tekemisen jälkeen, hänen tulee ilmoittaa viipymättä siitä Helpflightille.
 7. 2.7 Saatavan siirtokirjan allekirjoittamisen jälkeen asiakas on velvollinen lopettamaan neuvottelut lentoyhtiön kanssa ja antamaan Helpflightille kaikki lentoyhtiöön luomansa suorat yhteydet, jotta Helpflight pystyisi saavuttamaan mahdollisimman hyvän tuloksen.
 8. 2.8 Sopimuksen voimassaolo päättyy, kun:
  1. i) Helpflight on saanut lentokorvauksen, lentoyhtiö on maksanut täysimääräisesti sen Helpflightille ja sovittu osuus lentokorvauksesta on siirretty asiakkaan pankkitilille.
  2. ii) Helpflight on pohdittuaan perusteellisesti tapausta todennut saatavan olevan toivotonta, mistä hän on tiedottanut asiakkaalle.
 9. 2.9 Helpflight ei ole vastuussa lentokorvauksen määrästä tai saatavan vanhentumisesta johtuvasta vahingosta.

3. Palvelujen esittely

 1. 3.1 Helpflight hakee lentoyhtiöltä asiakkaan lentokorvausta asetuksen 261/2004 tai muiden lentomatkustajan oikeuksia koskevien säädösten perusteella, joita sovelletaan asiakkaan kyseiseen lentomatkaan.
 2. 3.2 Asiakas voi lähettää Helpflightille lentomatkansa tiedot helpflight.com-sivuston kautta tai sähköpostitse. Helpflight tarkastaa ja tarkentaa saamansa lentotiedot. Jos tietoja tarkastettaessa ilmenee, että saatavan perintään on riittävästi toivoa, Helpflight tiedottaa asiakkaalle, että hänen saatavansa on hyväksytty käsiteltäväksi, ja pyytää asiakasta allekirjoittamaan saatavan siirtokirjan.
 3. 3.3 Saatuaan asiakkaan allekirjoittaman saatavan siirtokirjan Helpflight lähettää kyseiselle lentoyhtiölle saatavan maksamishakemuksen ja hoitaa jatkossa koko prosessin.
 4. 3.4 Ellei lentoyhtiö suorita lentokorvausta kohtuullisen ajan sisällä ja jos on riittävä peruste olettaa, että saatavan perintä onnistuu, Helpflight voi harkintansa mukaan ottaa yhteyttä valtion kuluttajavirastoon.
 5. 3.5 Jos lentoyhtiö hyväksyy saatavan, se siirtää lentokorvauksen Helpflightin pankkitilille.

4. Palkkiot ja maksut

 1. 4.1 Helpfightin käsittelypalkkio on 30 % lentokorvauksesta. Helpflight vähentää tämän käsittelypalkkion pankkitililleen saapuneesta maksusta ja siirtää loput lentokorvauksesta asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.
 2. 4.2 Ellei asiakas monen kehotuksen jälkeen lähetä oikeita tietoja tai ei esitä tietoja, joita tarvitaan lentokorvauksen sovitun osuuden maksamiseen asiakkaalle, Helpflightilla on oikeus jättää itselleen lentokorvauksen osuus, joka päinvastaisessa tapauksessa olisi siirretty asiakkaalle.
 3. 4.3 Jos Helpflight on suorittanut sovitun lentokorvauksen asiakkaan ohjeiden mukaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla, niin Helpflight ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat siitä, että asiakas on ilmoittanut väärät pankkitiedot, väärän osoitteen tms. (esim. jos lentokorvaus maksetaan väärälle henkilölle). Jos lentokorvaus on asiakkaan syystä maksettu väärälle henkilölle, Helpflight ei ole velvollinen perimään aktiivisesti sitä takaisin.
 4. 4.4 Saapuvan ja lähtevän maksun välisestä ajasta ei saa periä korkoa. Helpflightilla on oikeus jättää itselleen lentoyhtiöltä saatu korko.
 5. 4.5 Helpflight ei vastaa korvauksesta, vahingosta tai muusta vastaavasta, jos se ei pysty tekemään tilisiirtoa asiakkaalle sellaisen seikan vuoksi, johon hän ei voi vaikuttaa. Sellaisia seikkoja ovat mm. lakko, työsulku, työkiista, luonnonkatastrofi, sota, kapina, levottomuudet, ilkivalta, laki tai hallituksen järjestely, määräys, asetus tai direktiivi, onnettomuus, tehtaan tai koneen vaurio, tulipalo, tulva tai myrsky.

5. Tietosuoja

 1. Helpflight käyttää asiakkaan antamia henkilötietoja vain saatavan perintään sopimuksen mukaan ja noudattaen kaikkia yksityisyyden- ja tietosuojaa koskevia lakeja. Asiakas luovuttaa Helpflightille henkilötietonsa henkilötietosuojalain ja muiden soveltuvien tietosuojalakien perusteella ja antaa Helpflightille selväsanaisen luvan käsitellä luovuttamiaan henkilötietoja ja käyttää niitä sopimuksen yhteydessä.
 2. Helpflight välittää henkilötietoja kolmansille osapuolille vain seuraavilla ehdoilla:
  1. i) jos asiakas on antanut siihen luvan;
  2. ii) jos se tehdään sellaiseen tarkoitukseen, joka liittyy suoraan alkuperäiseen tavoitteeseen, johon henkilötietoja kerättiin;
  3. iii) jos se on välttämätöntä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen valmistelun, neuvottelujen ja sopimuksen noudattamisen kannalta;
  4. iv) jos kyseinen velvollisuus johtuu säädöksestä, hallintotoimesta tai tuomioistuimen ratkaisusta;
  5. v) jos se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten toteamiseen tai puolustamiseen oikeusteitse;
  6. vi) jos se on tarpeen väärinkäytön tai muun laittoman toiminnan (esim. tahallisen hyökkäyksen) estämiseksi ja varmistamaan tietojen turvallisuus.

6. Asiakkaalta saadut tiedot

 1. 6.1 Helpflightin pyynnöstä asiakas esittää sille kaikki tiedot, joita tarvitaan sopimuksen noudattamiseen. Asiakas vakuuttaa, että hänen esittämänsä tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja totuudenmukaisia.
 2. 6.2 Asiakas sitoutuu korvaamaan täysimääräisesti Helpflightille kaikki mahdolliset kolmansien henkilöiden saatavat, jotka johtuvat asiakkaan esittämistä vääristä tiedoista tai hänen toimestaan suoritetusta petoksesta.
 3. 6.3 Väärien tietojen esittämisen tai petoksen tapauksessa Helpflightilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Jos sopimus puretaan tämän kohdan mukaisesti, asiakas ei ole oikeutettu mihinkään korvaukseen.

7. Helpflightin vastuurajoitus

 1. Helpflightin vastuu asiakkaalle ei ylitä koskaan Helpflightille siirretyn saatavan arvoa.

8. Loppusäännökset

 1. 8.1 Helpflightilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja tai säätää lisäehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
 2. 8.2 Näihin ehtoihin sovelletaan Viron lakia. Mahdolliset ehdoista, saatavan siirtokirjasta ja sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaisee Harjumaan alioikeus (Harju Maakohus).
 3. 8.3 Jos jokin ehtojen säännös osoittautuu mitättömäksi tai laittomaksi tai sitä ei ole mahdollista saattaa voimaan, se ei vaikuta mitenkään muiden säännösten voimassaoloon.

Päivitetty: 27.07.2016